bản tự kiểm điểm cá nhân năm 2011-2012

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trung Văn Đức (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:18' 25-11-2011
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm học 2010 - 2011

Họ và tên :
Chức vụ
Đơn vị công tác
Nhiệm vụ được phân công
I . Ưu điểm
1. Về phẩm chất chính trị:
- Kiểm điểm về nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Việc chấp đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị. Việc giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo.
2. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm: về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian.
- Việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý.
- Tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Điều lệ nhà trường, quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.
3. Về đạo đức, lối sống:
- Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh trong sáng của giáo viên, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
- Tính trung thực, đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm; quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
- Ý thức học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý giáo dục hiện nay.
II. Khuyết điểm, tồn tại.
Nêu những khuyết điểm, tồn tại trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống.

III, Tự phân loại :
Căn cứ kết quả tự phê bình và phê bình tự phân loại theo 4 mức : hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ
(Sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cán bộ tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý, bổ sung vào bản tự kiểm điểm)

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Người tự nhận xét, đánh giá
(Ký tên)